បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច
សម្រាប់សៀវភៅជាប្រភេទPDF


សម្រាប់សៀវភៅនេះករណីនិស្សិតចង់បានសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់បណ្ណាល័យនីតិសាស្ត្រ​ នៅផ្នែកបច្ចេកទេស រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។

 


Patron Login

ណែនាំពីការប្រើប្រាស់សេវាបណ្ណាល័យ


ក្រុមស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច


ក្រុមស្រាវជ្រាវបណ្ណាល័យ